หลักคำสอน

๑. พระคริสตธรรมคัมภีร์ หรือพระคัมภีร์ (Holy Bible)

เป็นหลักคำสอนหรือคู่มือในการดำเนินชีวิตของคริสตชน เชื่อว่า พระเจ้าทรงดลใจให้ผู้ประกาศพระวจนะของพระองค์ โดยบุคคลหลากหลาย ต่างยุค ต่างสมัย ต่างอาชีพ ตั้งแต่ กษัตริย์, ธรรมาจารย์, ปุโรหิต, สานุศิษย์, ชาวประมง และสามัญชนผู้มีใจศรัทธาได้เขียนขึ้น พระคัมภีร์มีสองภาค 

ไบเบิ้น

2. หลักคำสอนในชีวิตประจำวัน ที่มาจากพระคัมภีร์เดิม ( ภาคพันธสัญญาเดิม)

    พระคัมภีร์เดิม กล่าวสอนเรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการ  เพื่อการปฏิบัติของมนุษย์ที่พึงมีต่อพระเจ้า และมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง เพื่อความผาสุกของชีวิตเมื่อปฏิบัติตามหลักคำสอน
พระเจ้าตรัสถ้อยคำทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า เราคือพระยาห์เวห์ ( หรือพระเยโฮวาห์) พระเจ้า ของท่าน เป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส 

๑. ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา 

 ๒. ท่านต้องไม่ทำรูปปฏิมา ( รูปเคารพ) สำหรับตน

 ๓. ท่านต้องไม่กล่าวพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม

 ๔. จงระลึกถึงวันสะบาโตว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

 ๕. จงนับถือบิดามารดา

 ๖. อย่าฆ่าคน

 ๗. อย่าล่วงประเวณี

 ๘. อย่าลักขโมย

 ๙. อย่าเป็นพยานเท็จให้ร้ายเพื่อนบ้าน

 ๑๐. อย่าโลภ มักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน 

Devil_codex_Gigas

๓. ศาสนาคริสต์มีรากฐานความเชื่อเรื่อง “ พระเจ้า” 

ที่มีความสัมพันธ์แบบตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา (The Father : พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลก ) พระบุตร (The Son : พระเยซูคริสต์มาไถ่บาปมนุษย์ ) และพระวิญญาณบริสุทธิ์(The Holy Spirit : พระจิตเจ้า สถิตในจิตวิญญาณของผู้เชื่อศรัทธาทุกคน) เป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน

images (10)

๔ . หลักคำสอนที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์

พระองค์มามิใช่เพื่อทำลายบทบัญญัติหรือคำสอนดั้งเดิม แต่พระองค์มาเพื่อทำให้บท บัญญัตินั้นสมบูรณ์โดยได้สอนถึง 

        ๑ ) บัญญัติแห่งความรัก

“ ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี้คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก 

         ๒ ) ความสุขแท้จริง

พระ เยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมายจึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า

ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข                                       เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข                             เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน

ผู้ที่มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข                                  เพราะเขาจะได้ รับแผ่นดินเป็นมรดก

ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็                     เพราะเขาจะอิ่ม

ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข                                        เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข                                       เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข                                          เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

images (4)

Advertisements