ปรนัย 60 ข้อ

1.สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือข้อใด

1.ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร

2.การที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน

3.การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

4.ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

2.การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคจะทำให้บุคคลมีความรู้ในเรื่องใด

1.การผลิตโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด

2.การอธิบายสาเหตุของการใช้เงินเฟ้อได้

3.การเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตที่จะทำให้ได้กำไร

 

3.การตัดสินใจเลือกซื้อตู้เย็นแทนการไปเที่ยวถือเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์เพราะเหตุใด

1.ผู้บริโภคมีเงินจำนวนจำกัด

2.ตู้เย็นเป็นของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัว

3.การไปเที่ยวเป็นการใช้เงินไม่เกิดประโยชน์

4.ตู้เย็นใช้งานได้นานหลายปีเป็นการลงทุนที่คุมค่า

 

4.ตามกฎของอุปสงค์ ข้อใดคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผ้าไหมไทยของนางสาวฟ้า

1ราคาผ้าไหมไทย

2.รายได้ของนางสาวฟ้า

3.ความนิยมในผ้าไหมไทยมากกว่าผ้าชนิดอื่น

4.ความพอใจในผ้าไหมไทยมากกว่าผ้าชนิดอื่น

 

5.เส้นอุประสงค์ต่อสินค้าจะบอกให้รู้สิ่งต่างๆต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

1.ราคาสูงสุดที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายสำหรับสินค้าแต่ละหน่วย

2.จำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อได้จากเงินทั้งหมดที่มีอยู่

3.จำนวนเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายสำหรับการซื้อสินค้าแต่ละจำนวน

4.ความพอใจสูงสุดที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าแต่ละหน่วย

 

6.ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล

1.อุปทานสินค้ามีแนวโน้มลดลง

2.อุปสงค์สินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

3.อุปทานแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4.อุปสงค์แรงงานมีแนวโน้มลดลง

 

7.ถ้ารายได้จากการลงทุนในต่างประเทศของคนไทยน้อยกว่ารายได้ของชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย จะเกิดผลอย่างไร

1.ประเทศไทยจะมี  GDP ลดลง

2.ประเทศไทยจะมี  GDP สูงกว่า   GNP

3.ประเทศไทยจะมีการลงทุนในประเทศสูงขึ้น

4.ประเทศไทยจะมีดุลบัญชีทุนสูงกว่าดุลบัญชีเดินสะพัด

 

8.ข้อใดไม่ใช่ผลจากการที่ระดับสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น

2.ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น

3.อำนาจซื้อของเงิน  1 หน่วยลดลง

4.ลูกหนี้ที่ทำสัญญากู้เงินระยะยาวจะเสียเปรียบเจ้าหนี้

 

9.ถ้าดุลการค้าและดุลบริการขาดดุล แต่ดุลการชำระเงินเกินดุล ข้อใดถูกต้อง

1.เงินตราต่างประเทศไหลออกมากขึ้น

2.ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่ม

3.บัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินบริจาคเกินดุล

4.ยอดรวมทางด้านเดบิตในบัญชีเดินสะพัดและบัญชีทุนสูงกว่ายอดรวมด้านเครดิตของบัยชีทั้งสอง

 

 10.มาตรการใดไม่ใช่มาตรการที่รับใช้แก้ปัญหาการที่ธนาคารพาณิชย์มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึงร้อยละ 60 ของปริมาณหนี้ทั้งหมด

1.ให้กันสำรองสำหรับสินทรัพย์ที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน

2.แยกการบริหารสินเชื่อที่ไม่ดี และสินเชื่อที่ดีออกจากกัน

3.ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นกรณีพิเศษ

4.ให้ธนาคารพาณิชย์ทำการประนอมหนี้กับลูกหนี้ที่มีปัญหา

 

11.ข้อใดเป็นปํญหาทางด้านเศษรฐศาสตร์จุลภาค

1.จำนวนคนว่างงานในประเทศเพิ่มขึ้น

2.ราคายางพาราในประเทศปีนี้ตกต่ำกว่าปีที่แล้ว

3.แรงงานขาดทักษะที่จะรับเทคโนโลยีใหม่

4.เกษตรกรมีรายได้ต่ำกว่าผู้ผลิตในภาคอุสาหกรรม

 

12.ข้อใดเป็นทุนในทางเศรษฐศาสตร์

1.ลูกหนี้ของบริษัท

2.เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ

3.มูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท

4.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน

 

13.ข้อใดแสดงวิวัฒนาการในการผลิต

1.นายแดงปลูกพริกบนที่ดินอุดมสมบูรณ์เชิงเขา

2.นายดำหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งแทนการปลูกข้าว

3.นายเขียวยึดอาชีพประมงเหนือเขื่อนหลังภูเวนคืนที่ดิน

4.นายขาวเก็บสับปะรดในไร่มาทำสับปะรดกวนจำหน่าย

 

14.นายดำออกทะเลไปจับปลาทู เมื่อได้มาแล้วส่วนหนึ่งเก็บไว้รับประทาน อีกส่วนหนึ่งให้เพื่อนบ้านที่นำกะปิมาให้ ส่วนที่เหลือนำไปขายในตลาด ข้อใดแสดงพฤติกรรมทั้งหมดของนายดำในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

1.การหารายได้  การกระจาย  การบริโภค  การแลกเปลี่ยน

2.การยังชีพ  การแลกเปลี่ยน  การหารายได้  การกระจาย

3.การผลิต  การยังชีพ  การบริโภค  การกระจาย

4.การบริโภค  การกระจาย  การแลกเปลี่ยน  การผลิต

 

15.ข้อใดก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้า

1.นาย  ก  มีเงิน  30000 บาทเพียงพอที่จะซื้อตู้เย็นรุ่นใหม่ได้  แต่เนื่องจากมีของเดิมอยู่แล้ว  จึงเลื่อนการซื้อออกไปก่อน

2.นาย  ข  มีเงิน  20000  บาท  ต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือในราคา  30000  บาท  จึงรอให้มีการลดราคาเสียก่อน

3.นาย  ค  ไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อรถยนต์ซึ่งมีราคา  900000 บาท  จึงตกลงซื้อในระบบเงินผ่อน

4.นาย  ง  กำลังเก็บเงินเพื่อซื้อแหวนหมั้นในราคา  100000  บาท

 

 16.ข้อใดแสดงการบริโภคสินค้าทางเศรษฐกิจ

1.นาย  ก  ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเพราะมีต้นไม้มาก

2.นาย  ข  ไปอาบน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาใกล้บ้านเพราะน้ำสะอาด

3.นางสาว  ค  เก็บก้อนหินบริเวณลำธารเพื่อนำมาใช้ขัดผิว

4.นาง  ง  พาลูกๆ ไปเก็บหน่อไม้ในป่าเพื่อบริโภค

 

17.ราคาที่ชาวไร่มันสำปะหลังเรียกร้องให้รัฐบาลรับประกันเป็นราคาอะไร

1.ราคาที่มีอุปสงค์ส่วนเกิน

2.ราคาที่มีอุปทานส่วนเกิน

3.ราคาดุลยภาพที่สูงกว่าราคาที่เจ้าของลานมันต้องการซื้อ

4.ราคาดุลยภาพที่สูงกว่าราคาที่เกษตรกรต้องการขาย

 

18.ถ้ารายได้ประชาชาติสูงขึ้น ในขณะที่ประชากรในประเทศมีจำนวนเท่าเดิม ข้อใดถูกต้อง

1.รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลสูงขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น

2.รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลสูงขึ้นและการกระจายรายได้ดีข้น

3.รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลสูงขึ้นและผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น

4.รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลสูงขึ้นและระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงขึ้น


19.ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ปลูกได้มากที่ภาคใดของประเทศไทยเพราะเหตุใด

1.ภาคกลาง เพราะดินอุดมสมบูรณ์

2.ภาคเหนือ เพราะดินเป็นที่ราบเชิงเขา

3.ภาคตะวันออก เพราะดินชุ่มชื้นตลอดปี

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะดินเค็ม

 

20.มาตรการที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาขาดดุลการค้าคือข้อใดและเพราะเหตุใด

1.ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อลดการซื้อสินค้าเข้า

2.ลดค่าเงิน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าออดและสินค้าเข้า

3.กู้ยืมจากต่างประเทศ เพื่อให้มีเงินตราต่างประเทศเพียงพอซื้อสินค้าเข้า

4.สงวนสินค้าไว้ใช้ในประเทศให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้า


21.ธุรกิจการที่ทำรายได้สูงสุดให้กับประเทศในบัญชีเดินสะพัดคือธุรกิจใด

1.การท่องเที่ยว

2.การขนส่งทางอากาศ

3.การค้าส่งและการค้าปลีก

4.การธนาคารและการประกันภัย

22.ถ้ารายได้ประชาชาติของประเทศ  ก  เท่ากับรายได้ประชาชาติของประเทศ  ข  สวัสดิการทางสังคมของประเทศ  ก  จะสูงกว่าประเทศ  ข  ในกรณีใด

1.จำนวนประชากรของประเทศ  ก  สูงกว่าประเทศ  ข

2.อัตราภาษีเงินได้ของประเทศ  ก  ต่ำกว่าประเทศ  ข

3.อัตราการว่างงานของประเทศ  ก  ต่ำกว่าประเทศ  ข

4.อายุขัยเฉลี่ยของประชากรในประเทศ  ก  สูงกว่าประเทศ  ข


23.ถ้าประชากรของประเทศไทยร้อยละ 20 มีรายได้รวมกันคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ประชาชาติ ข้อใดถูกต้อง

1.ประชากรร้อยละ 80 อยู่ในเขตชนบท

2.ค่าครองชีพของประชากรในเมืองอยู่ในระดับสูง

3.การกระจายรายได้ในประเทศเป็นไปอย่างไม่เสมอภาค

4.รายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศอยู่ในระดับต่ำ


24.ในปี พ.ศ 2539-2540 ประเทศไทยโดนโจมตีค่าเงินบาทอย่างรุนแรง  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้มาตรการปกป้องค่าเงินบาท  จึงทำให้เกิดผลอย่างไร

1.ค่าเงินบาทลดลง

2.ขาดดุลบัญชีสะพัดมากขึ้น

3.ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง

4.ธนาคารพาณิชย์มีปัญหาหนี้เสียมากขึ้น


25.ถ้านายมีไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวจากตลาดมาผัดขายเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้า การผลิตดังกล่าวเป็นการสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านใด

1.การเปลี่ยนแปลงรูป

2.การเปลี่ยนสถานที่

3.การเลื่อนเวลา

4.การให้บริการ

 

26.ราคาที่ทำให้ปริมาณอุปสงค์มากกว่าปริมาณอุปทาน  คือราคาใด

1.ราคาดุลยภาพ

2.ราคาตลาด

3.ราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ

4.ราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพ

 

27.ประเทศ  ก  ที่รายได้ประชาชาติมากกว่าประเทศ  ข  หมายความอย่างไร

1.คนในประเทศ  ก  มีความอยู่ดีกินดีสูงกว่าคนในประเทศ  ข

2.ประเทศ  ก  ผลิตสินค้าและบริการได้มากว่าประเทศ  ข

3.ประเทศ  ก  มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศ  ข

4.อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ก  สูงกว่าประเทศ  ข

 

28.ในรอบระยะเวลาหนึ่ง  สมมุติค่าสินค้าเข้าเท่ากับ  8  พันล้านบาท  มูลค่าสินค้าออกเท่ากับ  7  พันล้านบาท ดุลบริการเกินดุล  3 พันล้านบาท  ข้อใดถูกต้อง

1.ดุลการชำระเงินขาดดุล 1 พันล้านบาท

2.ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2 พันล้านบาท

3.ดุลการค้าเกินดุล 2 พันล้านบาท

4.ดุลบัญชีทุนเกินดุล 2 พันล้านบาท

 

29.มาตรการใดใช้แก้ปัญหาเงินเฟ้อในระยะยาว

1.ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

2เพิ่มอัตราดอกเบี้ย

3.ลดรายจ่ายในการลงทุน

4.เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

 

30.ภาษีชนิดใดช่วยลดไม่เท่าเทียมกันกระจายรายได้

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ภาษีการขาย

3.ภาษีมรดก

4.ภาษีขาเข้า

31.ข้อใดเป็นผลจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวในปี  2540

1.มูลค่าสินค้าออกของไทยในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐสูงขึ้น

2.ต้นทุนสินค้าเข้าในสกุลดอลล่าร์สหรัฐสูงขึ้น

3.หนี้ต่างประเทศของไทยมีมูลค่าสูงขึ้น

4.ดุลเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยสูงขึ้น

 

32.ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ

1.การสร้างอำนาจการผูกขาด

2.การแสวงหาความชำนาญในการผลิต

3.การเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศสมาชิก

4.การกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิก

 

33.ปัญหาเศรษฐกิจของไทยข้อใดเป็นปัญหาที่เรื้อรังติดต่อกันมายาวนาน

1.การว่างงาน

2.เงินเฟ้อ

3.การขาดดุลบัญชีทุน

4.ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

 

34.ลักษณะประชากรข้อใดได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจในขณะหนึ่งๆ

1.ประชากรวัยชรามีสัดส่วนต่ำ  ทำให้ไม่เป็นภาระในการเลี้ยงดูและให้บริการ

2.ประชากรวัยทำงานมีสัดส่วนต่ำ ทำให้มีอัตราการว่างงานต่ำ

3.ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนสูง ทำให้เป็นแรงงานในการผลิตในอนาคต

4.สัดส่วนประชากรชายและหญิงใกล้เคียงกัน ทำให้มีการกระจายการผลิตได้อย่างเหมาะสม

 

35.ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์น้อยที่สุด

1.นาย  ก  ตัดสินใจไปว่ายน้ำแทนที่จะไปเลือกตั้ง

2.นาย  ก  ออกจากบ้านตั้งแต่เวลา  05.00  เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด

3.นาย  ก  ดูโทรทัศน์ดึกเกินไปจนนอนตื่นสาย

4.นาย  ก  ทำข้อสอบข้อสุดท้ายก่อนทำข้อแรก

 

36.การผลิตใดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ

1.การเลี้ยงปลาในกระชัง

2.การผลิตยางรถยนต์

3.การเดินเรือขนส่ง

4.การประกันวินาศภัย

 

37.แนวความคิดอุปสงค์และอุปทานสามารถนำไปใช้ในตลาดใด

1.ตลาดสินค้า

2.ตลาดปัจจัยการผลิต

3.ตลาดเงิน

4.ทุกตลาด

 

38.ในครึ่งปีแรกของปี  พ.ศ  2542  อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานในประเทศไทยมีลักษณะใด

1.อัตราการว่างงานสูง  อัตราเงินเฟ้อต่ำ

2.อัตราเงินเฟ้อสูง  อัตราการว่างงานต่ำ

3.อัตราการว่างงานต่ำ  อัตราเงินเฟ้อต่ำ

4.อัตราเงินเฟ้อสูง  อัตราการว่างงานสูง

 

39.ยอดดุลการชำระเงินสามารถดูได้จากบัญชีใด

1.บัญชีเดินสะพัด

2.บัญชีทุนเคลื่อนย้าย

3.บัญชีเงินโอน

4.บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ

 

40.การเก็บภาษีในข้อใดลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้

1.เก็บภาษีการขายในอัตราเท่าเทียมกัน

2.เก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราเท่าเทียมกัน

3.เก็บภาษีกำไรในอัตราก้าวหน้า

4.เก็บภาษีศุกกากรขาเข้าในอัตราก้าวหน้า

 

41.ข้อใดเป็นคำจำกัดความของ  “เงิน” ที่ดีที่สุด

1.เงินคือธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ

2.เงินคือวัตถุมีค่าที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าและบริการ

3.เงินคืออะไรก็ได้ที่สังคมยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

4.เงินคือธนบัตร  เหรียญกษาปณ์ และบัตรเครดิตที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

 

42.ข้อใดแสดงถึงการทำงานของกลไกราคา

1.การลดลงของราคาสินค้าเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน

2.การลดลงของราคาสินค้าเมื่อเกิดอุปทานส่วนเกิน

3.การลดลงของปริมาณการผลิตเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน

4.การลดลงของราคาและปริมาณการผลิตพร้อมๆกันเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน

 

43.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากทางด้านอุปทาน

1.การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในประเทศ

2.การเพิ่มขึ้นของค่าแรง

3.การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

4.การเพิ่มขึ้นของภาษีนำเข้าจากวัตถุดิบจากต่างประเทศ

 

44.การให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคเป็นลักษะการดำเนินการทางเศรษฐกิจแบบใด

1.ทุนนิยม

2.เสรีนิยม

3.ชาตินิยม

4.สังคมนิยม

 

45.ข้อใดไม่ใช่เศรษฐศาสตร์จุลภาค

1.ศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของรถบรรทุกรับจ้าง

2.ศึกษาพฤติกรรมการนั่งรถยนต์รับจ้างของคนกรุงเทพมหานคร

3.ศึกษาสภาวะละการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าหมวดอาหาร

4.ศึกษาสภาวะการผลิตและตลาดข้าวเปลือกในประเทศ

 

46.การใช้จ่ายอุปโภคขึ้นอยู่กับปัจจัยใดน้อยที่สุด

1.ทรัพย์สินของผู้บริโภค

2.การโฆษณา

3.การเลียนแบบตามแฟชั่น

4.ต้นทุนการผลิต

 

47.ข้อใดคือผลของการที่ภาครัฐบาลประกาศให้ราคาน้ำมันลอยตัว

1.ทำให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้น

2.ทำให้ผู้ขายกำหนดราคาได้เอง

3.ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นลงได้ง่าย

4.ทำให้ผู้บริโภคปรับการซื้อน้ำมันให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันได้

 

48.ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  GNP คือข้อใด

1.มูลค่า ณ ราคาตลาดของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศในรอบหนึ่งปี

2.มูลค่า ณ ราคาตลาดของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นด้วยทรัพยากรไทยในรอบหนึ่งปี

3.มูลค่า ณ ราคาตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นด้วยทรัพยากรไทยในรอบหนึ่งปี

4.มูลค่า ณ ราคาคงที่ของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นในประเทศในรอบหนึ่งปี

 

49.ข้อความใดถูกต้อง

1.ประเทศที่ขาดดุลการค้า จะต้องขาดดุลการชำระเงินด้วย

2.ประเทศที่ขาดดุลการชำระเงิน จะต้องขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วย

3.ประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด จะมีดุลชำระเงินดุลได้ ถ้าดุลบัญชีดุลของประเทศนั้นเกินดุล

4.ประเทศที่ขาดดุลการค้าจะมีดุลบัญชีสะพัดเกิดดุลได้ ถ้าดุลบัญชีทุนของประเทศนั้นเกินดุล

 

50.ในปี พ.ศ 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ท่านคิดว่าข้อใดคือสาเหตุสำคัญ

1.คุณภาพของแรงงานด้านการผลิตค่อนข้างต่ำ

2.รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศมากเกินไป

3.การขาดแคลนบริการขั้นพื้นฐานในเมืองหลวงและภูมิภาค

4.การใช้จ่ายเกินตัวของภาคเอกชน

 

51.ข้อใดไม่มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้

1.การโยกย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปทำงานในด้านอุตสาหกรรม

2.การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้า

3.การใช้สินค้าในการผลิตแทนการใช้แรงงาน

4.การพยุงราคาพืชผลเกษตรในระยะที่ผลิตผลล้นตลาด

 

52.ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของชาวจีนที่พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

1.การผลิตสินค้าเกษตรกรรมประเภทใหม่ เช่น น้ำตาลทราย

2.การเข้าประมูลภาษีเป็นนายอากร

3.การเป็นพ่อค้าคนกลางกระจายอยู่ทั่วประเทศ

4.การตั้งชุมชนค้าขายเฉพาะบริเวณเมืองท่าชายฝั่ง

 

53.ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่  2  มีพื้นฐานมาจากปัจจัยใดมากที่สุด

1.การส่งเสริมการศึกษา

2.จรรยาวิชาชีพของคนงานญี่ปุ่น

3.การบริหารที่สามารถลงทุนของบรรษัทเงินทุนที่เรียกว่า  ไซบัตสึ

4.การที่ญี่ปุ่นไม่ต้องใช้งบการป้องกันประเทศมาก

 

 54.ข้อใด ไม่ใช่  บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

1.รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

2.แก้ปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศสมาชิก

3.ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการเงินแก่สมาชิก

4.วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงินระหว่างประเทศ

 

55. การเก็บภาษีชนิดใดมีส่วนช่วยให้การกระจายรายได้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ภาษีมรดก

3.ภาษีศุลกากร

4.ภาษีสรรพสามิต

 

56.ปริมาณเงินหมายถึงข้อใด

1.เงินส่วนที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในมือประชาชน

2.เงินในข้อ 1 บวกกับส่วนที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

3.เงินในข้อ 1 บวกกับส่วนที่อยู่ในธนาคารในประเทศ

4.เงินในข้อ 2 บวกกับส่วนที่อยู่ในคลังภาครัฐ

57.หากการลงทุนในโครงการหนึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากร  ถ้าท่านต้องการลงทุนในโครงการนั้นในเขตภาคเหนือ  จังหวัดใดที่ท่านต้องการจะไปลงทุนมากที่สุด

1.เชียงใหม่

2.เชียงราย

3.ลำปาง

4.ลำพูน

 

58.ถ้าในปี พ.ศ 2539 ประเทศไทยขาดดุลการค้า 200,000 ล้านบาท แต่ดุลบริการและดุลบริจาคเกินดุล 30,000 ล้านบาท ในขณะที่มีบัญชีทุนเกินดุล 250,000 ล้านบาท ข้อใดแสดงฐานะของบัญชีเดินสะพัดได้ถูกต้อง

1.ขาดดุล 200,000 ล้านบาท

2.ขาดดุล 170,000 ล้านบาท

3.เกินดุล 80,000 ล้านบาท

4.เกินดุล 50,000 ล้านบาท

 

59.การมีรายได้ประชาชาติแท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคลสามารถใช้วัดอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุด เพราะได้ขจัดปัญหาเรื่องใด

1.ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้และทรัพย์สิน

2.ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค

3.การเปลี่ยนแปลงของราคาและจำนวนประชากร

4.ความสิ้นเปลืองของการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติฃ

 

60.ข้อใดเป็นมาตรการของนโยบายการค้าเสรี

1.กำหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของสินค้านำเข้า

2.ควบคุมปริมาณสินค้าที่นำเข้าและส่งออก

3.ให้เงินอุดหนุนการส่งสินค้าออกบางชนิด

4.เก็บภาษีศุลกากรในอัตราต่ำ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s